Finish what you're writing

Finish what you're writing. Whatever you have to do to finish it, finish it.
Neil Gaiman